Kamu Hizmeti Standartları

​DENİZLİ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

​SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
16537 sayılı yasa gereği Satış ve İfraz, miras yazıları1-Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı
2-Güncel, onaylı Tapu Sureti
3-Çap(Güncel)
5 GÜN
   2 5403 ve 3083 sayılı Yasa Gereği Tarım Dışı/ Tarımsal Amaçlı Yapılar Tarımsal Amaçlı Kullanım İzni

1- Plan yapma yetkisine sahip kuruluştan talep yazısı
2- Güncel, onaylı Tapu Sureti
3- Koordinatlı Vaziyet Planı
4- 1/25.000 lik harita

5-Kimlik Fotokopisi

1 AY
3Uygulama Alanı İlanı ve Etüt Çalışmaları1- Dilekçe 1 YIL
4Tarım Arazileri Kiralama ve Dağıtım Çalışmaları1-Dilekçe3 YIL
5Tarımsal Arazi Toplulaştırma ve T.İ.G.H.  Çalışmaları1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talebi
2- Dilekçe
3 YIL
6Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması Çalışmaları1- Dilekçe3 YIL
7Tarımsal Arazi Islah Çalışmaları1- Dilekçe3 YIL
8Yürütülen Projeler İle İlgili Bilgi, İstek, Şikayet, İtiraz, İhbar Vb. Talepler1-Dilekçe15 GÜN
9Kapasite Raporu1-hayvan Mevcut Belgesi
2-İşletme Tescil Belgesi
3-Döner Sermaye Makbuzu
4-İşletme Krokisi
10 Gün
10Onaylı Süt Çiftliği1-Dilekçe
2-Onaylı Süt Çiftliği Müracaatı
3-Ari İşletme Sağlık Sertifikası olması
2012/18 sayılı "AB' ye Süt Ürünleri İhracatı" Genelgesi ile belirlenmiş kriterleri uygun hale gelince Sertifika verilebilir.
1 Yıl içinde
11Veteriner Klinik Ruhsatlandırılması1-Dilekçe
2-Diploma ve varsa ihtisas gösterir belge fotokopisi
3-Nüfus cüzdan sureti
4-İkametgah belgesi.
5-6 adet  fotoğraf
6-Teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan örneği
7-Veteriner Hekim oda kayıt belgesi
8-imza sirküleri
10-20 gün
12Poliklinik Açma Ruhsatlandırılması1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı suretleri.
2) Varsa ihtisasını gösteren belgenin aslı veya kurum onaylı suretleri.
3) İkişer adet vesikalık fotoğraf.
4) T.C. kimlik numarası beyanı.
5) İkametgâh adresi bildirimi.
6) Bağlı bulundukları bölge veteriner hekimler odasından alacakları, bulundukları yıla ait oda kayıt belgesi.
7) Poliklinik olarak kullanılacak işyerinin, oda düzeyinde, tüm mekânlarını ve ne amaçla kullanıldığını gösterir,
teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.
8) Poliklinik bir veteriner hekim tarafından açılıyorsa, diğer veteriner hekimlerle yapılmış iş akdi sözleşmesi.
9) Poliklinik, veteriner hekimler tarafından adi ortaklık şeklinde açılıyorsa ortaklık belgesi.
10) Poliklinik, şirket tarafından açılıyorsa; kuruluşunu, ortaklarını ve faaliyet sahasını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı ya da onaylı sureti.
11) Poliklinikte sorumlu yönetici olarak görev alacak kişinin, sorumlu veteriner hekim olarak çalışacağına dair sözleşme.
30 gün
13Hayvan Hastanesi Ruhsat Alma 1) Beyanname,
2) Hastane yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren, ilgili imar müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan,
3) Hastaneye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet proje,
4) Hastane için bağlı bulunduğu belediyeden alınan su kullanma belgesi,
5) Hastane binası kira ise kira sözleşmesinin, değilse tapu senedinin aslı veya onaylı sureti,
6) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.
Ruhsat verilebilmesi için 
1) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli sözleşme,
2) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerin bölge veteriner hekimler odasından almış oldukları yeni tarihli oda kayıt belgesi,
3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan belge,
4) İlgili kurumdan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair belge,
5) Hizmet içi eğitim belgesi,
6) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi,
7) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler için kurum içi görevlendirme onayı.
60-90 gün
14Ev Ve Süs Hayvanları Satış Yeri Konukevi Pansiyon Eğitim Kuruluş ve Çalışma İzni

Kuruluş İzni için:
1-Başvuru Dilekçesi.
2-İşyerinin yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösterir teknik resim kurallarına uygun vaziyet planı ve ne amaçla kullanıldığı.
3-İşyerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir teknik resim kurallarına uygun plan örneği ve adresi.
4-Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanım belgesi.
5-Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.
Çalışma İzni İçin :
6-Muayene, poliklinik ve hastanelerde çalışan hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış veteriner hekimler
odası onaylı noter tasdikli en az 1 yıllık sözleşme.
7-Satış Yerleri için yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı yada İl Müdürlüğünce onaylı fotokopisi.
8-Belediyeden onaylı İşyeri Ruhsatı. 

 


 

 

 

 

4 AY

15Hayvan Pazarı Ruhsat Alma Ve Çalışma İzniHayvan Pazarı Kurmak İçin Gerekli Belgeler
1-Dilekçe
2-Beyanname
3-Hayvan pazarının yerini belirleyen belge, yerleşim yeri ve çevresine ait üzerinde hayvan pazarının pazar sahası tesisleri,
sosyal tesisler, idari tesisler, otopark vesairenin gösterildiği tesisin kurulacağı belediyenin uygun görüşü alınarak hazırlanmış
ve ilgili İmar Müdürlüğünce tasdik edilmiş
1/500 veya 1/1000 ölçekli plan,
4- Hayvan pazarına ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış proje,
5- Hayvan pazarının hudutları içinde bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme
ve kullanma suyu temin projesi, suyun kapasite ve kullanımına yönelik açıklama raporu, derin kuyulardan suyun temin edilmesi
halinde ise Devlet Su İşlerinden
alınacak kuyu suyu kullanma belgesi,
6- Kanalizasyon bulunmayan yerlerde fosseptik projesi, pazar sosyal ve idari tesisleri, pazar yerinin temizlik suları ile yağmur
sularının izolesi ile ilgili proje ve açıklama raporu.
Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler-
Hayvan pazarı kurma izni alarak tesislerini onaylı projelerine göre yapmış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları çalışma
izni alabilmek için ekinde hayvan pazarı sorumlu yöneticisi veteriner hekim istihdamına dair belge bulunan bir dilekçe ile Valiliğe
müracaat ederler.
60  gün

 

16

 

 

 

 

 

Mezbaha-Kombinalarda   Onay Belgesi Verilmesi1- Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)
5- Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar.
6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme.
7- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi.
8- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.

3-6 Ay
17Nakliyeci Yetki Belgesi1-Dilekçe
2-Nakliyeci İş Adresi Beyanı
3-Sürücü Personel Bildirimi
4-Bakıcı Personel Bildiri
5-Ekipman Bildirimi

Yılda 2 kez eğitim düzenlenir
Sınav sonu belge tanzimi
7 gün
18Hayvan Ticareti Yapan Satıcılar Belgesi1-Dilekçe
2-İşletme Tescil Belgesi

Yılda 2 kez eğitim düzenlenir
Eğitim sonu belge tanzimi
7 gün
19Hastalıktan Ari İşletme Oluşturulması

Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Müracaat Formu.​

1 Yıl

20 İhracat Ve İthalat Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi1-)Dilekçe
2-)Hayvan ve Hayvan Maddeleri sevk Raporu (yurtiçinde satılmayacağına dair taahhütname, Etiket tahhütnamesi)
3-)Gümrük Beyennamesi
4-)Fatura
5-)Araçların Dezenfeksiyon taahütnamesi (Yılda bir kere)


 

1 gün
21Arı Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi1- Yetiştiricinin müracaat dilekçesi, (Ek:1)
2- Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek:2)
3- Arıcı kayıtlı olduğu İl/ilçe Dışında müracaat ediyorsa Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevkleri Veteriner Sağlık Raporu
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- İşletme Tescil Belgesi
6- Birlik Üyelik Belgesi
8 Ay
22Suni Tohumlama Yapacak Özel Vet.Hek.Başvuru Şartları 1-Dilekçe
2-Suni Tohumlama sertifikası
3-Diploma/Mezuniyet Belgesi Onaylı Sureti
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Muayenehane Ruhsat Fotokopisi
6-Döner Sermaye Makbuzu
15 gün
23Anaç Sığır Desteklemesi1- Anaç sığır desteklemesine üst birlikler aracılığı ile başvuru yapılmaktadır. Başvuru dilekçesinin ekinde, başvuruda bulunan
üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi
2- Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.
3-Döner Sermaye Dekontu
8 ay
24Buzağı Desteklemesi1- Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı
ile ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine
1/10/2014 - 31/12/2014 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.
2-Döner Sermaye Dekontu
8 ay
25Besilik Erkek Sığır Desteklemesi1-Dilekçe
2-Aşağıdaki belgelerden biri;
- Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı,
- Kesilecek sığırın veya bunun karkasının alım satımına dair faturanın nüshası ya da mal müdürlükleri, vergi daireleri,
noter ya da il/ilçe müdürlüğü onaylı fatura dip koçan fotokopisi,
- Müstahsil makbuzunun aslı veya mal müdürlükleri, vergi daireleri, noter ya da il/ilçe müdürlüğü onaylı dip koçan fotokopisi,"
3- İşletme Tescil Belgesi,
4-) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,
5-) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,
6- Kesimi yapılan hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümünü gösteren belge,
7- Kesimhane resmi veteriner hekimince onaylanmış kesim cetveli.
8-Döner Sermaye Makbuzu
12 ay

 

 

26

 

Su Ürünleri Üretimi Ön İzin Belgesi Verilmesi      

1-Müteşebbisin müracaat dilekçesi, ( Dilekçede; Tesisin kurulacağı yerin ili, ilçesi, köyü, yüzölçümü, mevkii, kullanılacak su kaynağının adı, yetiştirilecek olan balık türü ile yıllık üretim miktarının belirtilmesi) gerekmektedir.

2- 1/25.000 ölçekli harita
3- Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu,
4- Su tahlil sonuç raporu,
5- Su tahsis belgesi (Tahsis edilebilecek minimum su miktarı ile ilgili olarak Hidrolojik Etüt Raporu ve Su Kullanım Hakları Raporu düzenlenerek DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alınması ve DSİ Bölge Müdürlüğü ile Müteşebbis arasında protokol yapılması gerekmektedir.
6- Kroki (Mevcut diğer tesislerin durumu belirtilecek.)
7- Mülkiyet Durumunu Açıklayıcı Belge,(Tesis kurulacak alan şahıs malı ise tapu veya zilliyetlik belgesi, şahıstan kiralanacaksa projenin ekonomik ömrü kadar noter tasdikli kira sözleşmesinin bulunması yeterli olmaktadır. Ancak yer Orman arazisi veya hazine malı ise Milli Emlak Müdürlüğü veya Orman Bölge Müdürlüğünden ön izin yazısının alınması gerekmektedir.

 
27Su Ürünleri Üretiminde Projelendirme Ve Ruhsatlandırma1- Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair mahalli Sağlık Teşkilatından,
2- Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,
3- Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,
4- Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kuruluşlardan alınacak belgeler,
5- Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi 
6- Proje fizibilite raporu,
7- Bina ve Tesislerin Metraj ve Keşif Özetleri,
8- Vaziyet Planları:
9- Mimari projeler,
10- Betonarme projeler,
11- Su ve sıhhi tesisat projeleri,
12- Elektrik güç ve kumanda tesisatları projeleri,
13- Arıtım projeleri
 
28Su Ürünleri Yetiştiricilerine Ürün  Destekleme Ödemesi

1- Müracaat dilekçesi,
2-Ürün Satış Belgesi ve/veya hasat tespit tutanağı (son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman)
3-Su Ürünleri Yetiştiriciliği ile ilgili Üretici Birliği veya Kooperatife üyelik belgesi (bulunmayan yerlerde bu belge istenmez)
4-Yavru balığın satın alındığı işletmenin Kuluçkahane veya yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiriciliği belgesinin sureti (yavru balıkların üniversite ve araştırma kuruluşlarından temin edilmesi durumunda bu Kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge)
5-Yavru balıklara ait satış belgesi veya yavru balık tespit tutanağı (son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman)

6-Yem Faturası (son müracaat tarihine kadar yılı içerisinde istenildiği zaman)

7-Yetiştiricilik Belgesi fotokopisi
NOT: 2016 Yılında Ocak-Kasım Ayı Faturaları için 30.11.2016 tarihine kadar, Aralık Ayı Faturaları için ise 13.01.2017 tarihine kadar müracaatta bulunulacaktır.

 
29Gerçek Kişiler Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi 1- Başvuru Dilekçesi
2- Fiilen avcılık yaptığına dair belge (su ürünleri kooperatifi üyelik belgesi vb)
3- Kimlik Belgesi fotokopisi
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Ticari Avcılık Belgesi ücretinin ödendiğine dair dekont
6- Sigorta bildirim cetveli​
 
30Su Ürünleri Menşei Belgesi 1- Dilekçe
2- Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi fotokopisi
3- Menşei Belgesi ücretinin ödendiğine dair dekont
1 GÜN
31Su Ürünleri İhracat Sağlık Sertifikası1- Başvuru dilekçesi
2- Menşei Şahadetnamesi
3- Fatura
4- Gümrük Beyannamesi
5- Analiz Raporu
6- İhracat Sağlık Sertifikası ücretinin ödendiğine dair dekont
1 GÜN
32İhracat Sağlık Sertifikası 1-Beyanname
2- GGBS ön bildirim formu
3- Birden fazla ürün için ekli liste
4- Yetki Belgesi (firma temsilcisinin noter onaylı belgesi)
5- Sadece İhracat amaçlı üretilen ürünlerde taahhütname
6- İhracat Sağlık Sertifikası ücretinin ödendiğine dair dekont
1 GÜN
33İhracat Güvenlik Sertifikası1- Beyanname
2- Müstahsil Makbuzu
3- RF ihracatta üretimde kullanılan ilaç listesi
4- İhracat Güvenlik Sertifikası ücretinin ödendiğine dair dekont
1-2 GÜN
34Bitki Koruma Ürünleri Toptan ve Perakende Bayilik Sınav Takvimi

-Bitki koruma ürünleri toptan ve perakende bayilik sınav takviminin duyurulması.

-Başarılı olan adayların iki ay içerisinde il müdürlüğüne diploma veye mezuniyet belgesinin onaylı sureti, teknikerler için transkript, T.C. kimlik belgesi fotokopisi ile müracaatı.

-Belge kontrolleri sonucu listenin Genel Müdürlüğe bildirilmesi.

-Genel Müdürlükçe düzenlenen "Sınav Başarı Belgesi"nin ilgiliye verilmesi.

6 AY

 

 

 

35 

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık İzin Belgesi
-Dilekçe.
-Sınav başarı belgesi.
-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
-Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
-T.C. kimlik numarası beyanı.
-İki adet vesikalık fotoğraf.
15 gün
36Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancının Nakli/ Bayi ve Toptancılıktan Vazgeçme-Dilekçe
-İzin Belgesi
15 gün
37Reçete Yazma Yetki Belgesi- Dilekçe
-Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
- İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu,
- Sınav sonuç belgesi.
7 gün
38Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi -Dilekçe
 -Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
 - Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
 - T.C. kimlik numarası beyanı.
 - İki adet vesikalık fotoğraf.
15 gün
39Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İmal İzninin Yeniden Verilmesi-Dilekçe15 gün
40Fümigasyon Operatörü ve Yardımcı Adayların Başvuruları-Nüfus cüzdanı sureti veya resmi onaylı fotokopisi,
-Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların noter tasdikli diploma sureti,
-Hastalık ve özrünün bulunmadığına dair heyet raporu,
-3 adet fotoğraf,
-Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların ikametgah belgesi
-Bakanlığımızca açılan kursa katılım şartı
15 gün
41Fümigasyon Ruhsatı Alma-Dilekçe,
-Fümigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgelerinin müdürlükçe onaylı fotokopisi ve aralarındaki noter onaylı iş sözleşmesi,
-Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç ticaret sicil kayıt örneği,
Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinin 13. maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 14 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen
hususlara sahip olduğunu gösteren belge,
-2 adet fotoğraf,
-Ücret karşılığında fümigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan noterden alınmış Taahhütname,
-Müdürlükten temin ettikleri ilgili müdürlük tasdikli "Denetleme Defteri",
-Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç işyeri yetkilisinin ve fümigasyon operatörleri ile operatör yardımcılarının imza sirküleri
15 gün
42Süs Bitkisi Üretici Belgesi Verilmesi

-Dilekçe,

-Başvuru sahibi Ziraat Mühendisi, Peyzaj Mimarı, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine veya Peyzaj Mimarı na ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.
-Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği.
-İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporu.

- İş yeri sahibi Ziraat Mühendisi/ Ziraat Teknisyeni ve bu konuyla ilgili diploma sahibi değil ise, Teknik Sorumluluğu yürütmek
üzere dışarıdan bulacağı Ziraat Mühendisi ile aralarında 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa istinaden yaptığı  sözleşmenin bir sureti.

-İşletmeye ait yerin tapu fotokopisi ve buraya ait kira sözleşmesi

15 gün
43Yemeklik Patates Üretim İzin Belgesi-Dilekçe
-ÇKS Belgesi
-Bitki Pasaportu Kayıt Sertifikası
15 gün
44Patates Taşıma Ve Satış Sertifikası Bitki Pasaportu Kayıt Sertifikası üzerinden yapılır.1 gün
45Örtüaltı Kayıt Sistemi(ÖKS)  İlk Kayıt İlçe Müdürlüğüne
-Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu  
-Taahhütname 1
-Gerçek  kişi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi-Tüzel kişi vergi levhası fotokopisi
-Onaylı tapu yada onaylı kira sözleşme sureti
-Ziraat Odası Çiftçi Belgesi
- Üretici Kayıt Defteri
-Döner Sermaye Makbuzu
- İlçe Müdürlüklerince yerinde tespit
7 gün
46ÖKS Üretim Kayıtlarının Güncellenmesiİlçe Müdürlüğüne
-Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Formu (ÖKS'den alınan)
--Ziraat Odasından alınan çiftçi belgesi
-Döner Sermaye Makbuzu
15 dk
47ÖKS Belgesi-TC Kimlik No Yazılı Nüfus Cüzdanı-Vergi Levhası
-Döner Sermaye Makbuzu
15 dk
48Bitkisel Üretimde Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Desteklemesi Müracaat Alımı ve kaydıİlçe Müdürlüğüne
-Dilekçe ve taahhütname
-Üretici Kayıt Defteri
-Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Faturası
-Üretici Kayıt Defteri
-Döner Sermaye Makbuzu
3 gün
49Bombus Arısı Kullanımı Desteklemesi Müracaatı Alımı ve Kaydıİlçe Müdürlüğü
-Dilekçe ve taahhütname
-Bombus Arısı Faturası
-Döner Sermaye Makbuzu
15 dk
50Bitki Sağlık Sertifikası-Dilekçe
-RF için pestisit analiz sonucu
-İlgili ülkeler ve/veya ürünler için istenen analiz sonuçları
-Karışım çerez ürünleri için paçal listesi
- ÜKD
2 GÜN
51Tarımsal Elektrik Raporu

İlçe Müdürlüğüne

-Dilekçe
-Arazi-Arazilerin tapu fotokopisi
-Arazi çap krokisi
-Su kullanım izin belgesi

3 gün
52Kimyevi Gübre Üretim Uygunluk Raporu-Dilekçe
-Ticaret Odası kayıt belgesi
-Vergi levhası
3 gün
53Kimyevi Gübre İthalat uygunluk Belgesi-Dilekçe
-İthal edilecek maddenin analiz sertifikası (aslı veya firmaca onaylı sureti)
-Proforma fatura (aslı veya firmaca onaylı sureti)
7 gün
54Tohumluk Bayii Belgesi

-Dilekçe,

-Ziraat Mühendisi Diploma Fotokopisi (Diploma aslı görülmek üzere)
-Ziraat Mühendisi ve işyeri sahibinin Kimlik Fotokopisi    (Kimlik aslı görülmek üzere )
-İş yerine ait Vergi Levhası Fotokopisi.
- İş yeri sahibi Ziraat Mühendisi/ Ziraat Teknisyeni ve bu konuyla ilgili diploma sahibi değil ise, Teknik Sorumluluğu yürütmek üzere anlaşacağı Ziraat Mühendisi/ Ziraat Teknisyeni ile aralarında 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa istinaden yaptığı  sözleşmenin bir sureti.

-Başvuru sahibinin, tohum luk satışı yapacağı bina veya depoya ait tapu ve kira sözleşmelerinin aslı veya il müdürlüğü onaylı örneği.

- Başvuru sahibinin düzenleyeceği yıllık kapasite beyanı.

15 gün
55Tohum Yetiştirici Belgesi -Dilekçe
- Örtü altı sebze için en az bir dekar sera, açık alan sebze için en az beş dekar ve tarla bitkileri için en az on dekar araziye sahip olduğunu
veya bu arazinin kiralandığını gösteren çiftçi kayıt sistemi kayıt belgesi istenir.

5 gün
  56Tohum Üretici Belgesi

-Dilekçe,

- Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen
tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın
aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.
   - Peyzaj amaçlı tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerde ise kendisine veya çalışanına ait ziraat mühendisi ya da peyzaj
mimarı diplomasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

- İş yeri sahibi Ziraat Mühendisi/ Ziraat Teknisyeni ve bu konuyla ilgili diploma sahibi değil ise, Teknik Sorumluluğu yürütmek
üzere dışarıdan bulacağı Ziraat Mühendisi/ Peyzaj Mimarı ile aralarında 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa istinaden yaptığı  sözleşmenin bir sureti.
- Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.
  -Başvuru sahibinin, tohum ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina ve depoya ait tapu veya kira sözleşmelerinin aslı veya il müdürlüğü onaylı örneği.
  -Ruhsat talep edilen ürün gurubuna ait teknik donanım listesi.
  -Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

15 gün
57Fidan Üretici Belgesi

-Dilekçe,

- Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen
tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diploma
ve kimliğinin  aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,

- İş yeri sahibi Ziraat Mühendisi/ Ziraat Teknisyeni ve bu konuyla ilgili diploma sahibi değil ise, Teknik Sorumluluğu yürütmek üzere anlaşacağı Ziraat Mühendisi/ Ziraat Teknisyeni ile aralarında 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa istinaden yaptığı  sözleşmenin bir sureti.
- İşletme binası ve araziye ait tapu veya kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
- Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
- Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

15 gün
58Fide Üretici Belgesi

-Dilekçe,

Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

- İş yeri sahibi Ziraat Mühendisi/ Ziraat Teknisyeni ve bu konuyla ilgili diploma sahibi değil ise, Teknik Sorumluluğu yürütmek üzere anlaşacağı Ziraat Mühendisi/ Ziraat Teknisyeni ile aralarında 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa istinaden yaptığı  sözleşmenin bir sureti.
-İşletme binası ve araziye ait tapu veya kira sözleşmesinin aslı veya il müd. onaylı örneği
-Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.
-Başvuru tarafından düzenlenecek olan kapasite beyanı

-Sebze ve Çilek fidesi üretimi için ayrı teknik donanıma sahip olması gerekir.

15 gün
59Ahşap Malzeme Isıl İşlem İzin Belgesi-Dilekçe
-Isıl işlem operatör belgesi ve ısıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi
-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
-Isıl işlem fırını ve hesabı
-Kapasite raporuna işlenmiş olarak hazırlanacak kapasite raporu
-Oda veya Ticaret Sicil Kaydı
1 ay
60ÇKS Kayıt Müracaat Alımı ve Bilgi Güncellemesi-Çiftçi Kayıt Sistemi müracaat Formları
 -Kiralık araziler için Kira sözleşmesi 
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi  ( sonraki yıllardaki güncellemelerde istenmez.)
-Ziraat Odasından Çiftçi Belgesi
-Döner Sermaye Makbuzu

15 dk
61Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi Verme-Üzerinde TC Kimlik No Yazılı Nüfus Cüzdanı
-Döner Sermaye Makbuzu
15 dk
62Küçük Aile İşletmesi Desteği-​İlçe Müdürlüğüne Başvuru Dilekçesi
-ÇKS Belgesi
15 dk
63Sertifikalı Tohum-Fide-Fidan Kullanım Desteklemesi Müracaat Alımı ve Kaydı-Sertifikalı Tohum-fide-fidan Kullanım Desteği Başvuru Dilekçesi  
-Tohumluk-fide-fidan satış faturası    
-Sertifika fotokopisi  
-Sertifikalı Tohum-fide-fidan Kullanım Desteği Başvuru Formu
-Döner Sermaye Makbuzu
15 dk
64Organik Tarım Desteklemesi Müracaat Alımı ve Kaydı-Organik Tarım Desteği Başvuru Dilekçesi 
-ÇKS belgesi
-Uygunluk Belgesi
15 dk
65İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi Müracaat Alımı ve kaydı-İyi Tarım Uygulamaları Desteği Başvuru Dilekçesi
-ÇKS belgesi           
-İyi tarım Uygulamaları destekleme Ödemesi Sertifikası ve Sertifika eki
15 dk
66Yem Bitkileri Desteklemesi Müracaat alımı ve Kaydı-ÇKS belgesi
-Yem Bitkileri Desteği Başvuru Dilekçesi
-Arazi kontrol formu
15 dk
67Sertifikalı Tohum-Fide-Fidan Üretim Desteklemesi Müracaat Alımı ve Kaydı-Sertifikalı Tohum-fide-fidan Üretim Desteği Başvuru Formu
 -Tohumculuk Kuruluşu ve kuruluş adına  sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin tohumluk üretilecek araziye ait ÇKS belgesi    
-Onaylı Sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form
 -Tohumluk Sertifikasının ilgili İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi    
 -Tohumluk Beyannamelerinin ilgili İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti             
-Tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir belge    
15 dk
68Tahsis Amacı Değişikliği (Maden Arama ve İşletme) 14.Maddenin a Bendine GöreOnay öncesi
-Başbakanlıktan İzin Onayı
-1/1000 veya 1/2000 ölçekli imalat haritası
-Vaziyet planı
-İşletme projesi
-İşletme ruhsatı
-Rezerv durumu
-Diğer bilgi ve belgeler
Onay Sonrası
-Ot bedeli makbuzu
-Teminat
-Geri dönüşüm sözleşmesi
-ÇED raporu 
8 Ay
69Tahsis Amacı Değişikliği (Turizm yatırımı) 14.Maddenin b bendine GöreOnay öncesi
-Başbakanlıktan İzin Onayı
- Turizm alanı olarak ilan edildiğine dair bilgi ve belgeler
- 1/5000 veya 1/25000 ölçekli harita
Onay sonrası
- Ot bedeli makbuzu
- 1/5000 harita+ vaziyet planı 
- Proje
- Fizibilite raporu
- ÇED raporu
- Diğer bilgi ve belgeler
8 Ay
70Tahsis Amacı Değişikliği (Kamu yatırımı) 14.Maddenin c Bendine GöreOnay öncesi
-Başbakanlıktan İzin Onayı
- Kamu yatırımı olduğunu belirten belgeler
- Proje
- Fizibilite raporu [Gerekirse]
- Finansman kaynağı
- ÇED raporu      [Gerekirse]
6 Çevreye zarar verilmeyeceğine dair taahhütname   [Gerekirse]
- Harita
- Vaziyet planı
- Diğer bilgi ve belgeler
Onay sonrası
- Ot bedeli makbuzu
- Teminat  [Geri dönüşümü olanlarda]
- Sözleşme [Geri dönüşümü olanlarda]
6 Ay
71Tahsis Amacı Değişikliği (Uygulama ve İlave İmar Planı) 4/b 14.Maddenin d Bendine GöreUygulama imar planı
Onay öncesi
-Başbakanlıktan İzin Onayı
- Harita                              
- Belediye meclis kararı    
- Askı ilan tutanağı
- İtiraz olmadığına dair tutanak
- Diğer bilgi ve belgeler
Onay sonrası
- Ot bedeli makbuzu      
- Kesinleşmiş imar planı      
İlave imar planı
Onay öncesi
-Başbakanlıktan İzin Onayı
- Mevcut planla bağlantısını gösterir pafta
- Diğer bilgi ve belgeler
Onay sonrası 
- Ot bedeli makbuzu
- Kesinleşmiş ilave imar planı
72Tahsis Amacı Değişikliği (Toprak Muhafazası ve Gen Kaynağının Korunması) 4/c 14.Maddenin d Bendine Göre

Toprak Muhafazası      
- Gerekçeli rapor               
- Harita                              
- Vaziyet planı
Gen Kaynağının korunması
- Mutlak gerekçeli rapor
- Diğer bilgi ve belgeler

6 Ay
73Tahsis Amacı Değişikliği 14.Maddenin d Bendine Göre (Millî Park ve Muhafaza Ormanı Kurulması) 4/dMilli park kurulması için         
-Milli park ilan edildiğine dair belgeler                                                           
-Diğer bilgi ve belgeler                                                                
Muhafaza ormanı kurulması için                                                            
- Bakanlar Kurulu kararı    
- Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli belgeler
- Harita
- Vaziyet planı
- Diğer bilgi ve belgeler     
6 Ay
74Tahsis Amacı Değişikliği 14.Maddenin d bendine Göre- İlgili yerlerin niteliği hakkında rapor ve belgeler
- Sit alanı ilan edildiğine dair belgeler
- Vaziyet planı
- Harita
- Diğer bilgi ve belgeler
10 Ay
75Tahsis Amacı Değişikliği  (Doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması) 4/e (Sel kontrolü,  Akarsular ve Kaynakların Düzenlenmesi) 4/f 14.Maddenin d Bendine Göre - Rapor
- Proje
- Harita 
- Finansman kaynağı
- Vaziyet planı
- Diğer bilgi ve belgeler
6 Ay
76Tahsis Amacı Değişikliği (Doğal Afet Nedeniyle Yerleşim Yeri) 14.Maddenin g Bendine Göre- Afet bölgesi ilan edildiğine dair belge
- Doğal afet sigortaları kapsamında olduğuna dair belge
- Vaziyet planı
- Diğer bilgi ve belgeler
5 Ay
77Tahsis Amacı Değişikliği  (Arazi ve Mera Toplulaştırması)Arazi toplulaştırması      
Onay öncesi
- Toplulaştırma amacıyla reform bölgesi ilan edildiğine dair Bakanlar Kurulu Kararı    
- 1/5000 ölçekli harita                     
- Eski ve yeni durumu gösteren paftalar
- Diğer bilgi ve belgeler (Hak sahibi, İkâmetgâh, ..vb)
Mera toplulaştırması
- Harita
- Vaziyet planı
- İl mera komisyonu kararı
Bakanlık Onayı ve Komisyon Onayı sonrası Uygulamaya geçilir.
18 Ay
78Tahsis Amacı (Jeotermal Kaynaklı Sera Yapımı) 14.Maddenin h Bendine GöreOnay öncesi
-Başbakanlıktan İzin Onayı
- Kaynak kullanma/işletme ruhsatı
- Gerekçeli rapor
- 1/5000 ölçekli harita+vaziyet planı
- ÇED raporu
- Koruma alanları etüt raporu
- Kullanım sonrası uzaklaştırma tekniği
- Fizibilite raporu
- Güzergâh gerekçesi
- Diğer bilgi ve belgeler
Onay sonrası
- Ot bedeli makbuzu
- Teminat
- Sözleşme
8 Ay
79Tahsis Amacı Değişikliği (Petrol İletimi İle Elektrik Ve Doğalgaz Piyasası Faaliyeti) 14.Maddenin ğ Bendine GöreOnay öncesi
-Başbakanlıktan İzin Onayı
- Yatırım projesi
- Gerekçeli rapor
- Lisans
- 1/5000 ölçekli harita+vaziyet planı
- Fizibilite raporu
- ÇED raporu [Gerekirse]
- Diğer bilgi ve belgeler
Onay sonrası
- Ot bedeli makbuzu
- Teminat
- Sözleşme
8 Ay
80Kütlü Pamuk, Dane Mısır, Zeytinyağı Destekleme Primi Uygulamaları  - Kimlik fotokopisi.
- Başvuru dilekçesi.
- Borsa Tescil Beyannamesi
- Prime esas ürüne ait Müstahsil Makbuzu.
- Gerekli tohumluk faturası.
15 dk
81İşletme Onay Belgesi

1- Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11)
2- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı
gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi.
3- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.
4- Onay Belgesi düzenlenmesi durumunda belgenin ücretinin ödendiğini gösterir dekont

15 GÜN
82

İşletme Kayıt Belgesi  

(Gıda Üretim Yerleri)

1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu'ndan alacağı uygunluk yazısı.

3-Ekmek ve sade pide fırınları için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti
4- Belgenin ücretinin ödendiğini gösterir dekont 

10 GÜN
83İşletme Kayıt Belgesi (Gıda ile Temas Eden Materyal Üreten Yerler)

1- Dilekçe ve Beyanname
2- Kapasite raporu veya Ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı
3- Gıda işletmecisi ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adına
ilişkin yazılı beyan (Güncel bilgilerini içeren ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil gazetesinin
aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti); gıda işletmecisi esnaf siciline kayıtlı ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin
aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti.
5- İstihdamı zorunlu personel çalıştırması gereken işletmeler için meslek odasından alınmış çalışma belgesinin aslı veya yetkili merci  tarafından onaylanmış örneği, meslek odası bulunmayan meslek mensuplarının adı. soyadı, T.C.Kimlik Numaraları beyanı ile gıda işletmecisiyle yaptıkları sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren liste.
6-  Belgenin ücretinin ödendiğini gösterir dekont

10 GÜN
84İşletme Kayıt Belgesi (Perakende İşletmeler İle Taşıma ve Depolama Konusunda Faaliyet Gösteren İşletmeler)1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2- Belgenin ücretinin ödendiğini gösterir dekont
10 GÜN
85

İşletme Kayıt Belgesi

(Yem İşletmeleri)

1- Başvuru formu
2- Belgenin ücretinin ödendiğini gösterir dekont
3 GÜN
86İşletme Onay Belgesi (Yem İşletmeleri)1- Başvuru formu
2- İş akış diyagramı (üretim yerleri için)
3- Belgenin ücretinin ödendiğini gösterir dekont

15 GÜN
87

İhracat

Sağlık Sertifikası

  1-Beyanname
  2- GGBS ön bildirim formu
  3- Birden fazla ürün için ekli liste
  4- Yetki Belgesi (firma temsilcisinin noter onaylı belgesi)
  5- Sadece İhracat amaçlı üretilen ürünlerde taahhütname
  6- İhracat Sağlık Sertifikası ücretinin ödendiğine dair dekont
1 GÜN
88

İhracat

Aflatoksin Sertifikası

  1-Beyanname
  2- GGBS ön bildirim formu
  3- Birden fazla ürün için ekli liste
  4- Yetki Belgesi (firma temsilcisinin noter onaylı belgesi)
  5- Sadece İhracat amaçlı üretilen ürünlerde taahhütname
  6- İhracat Aflatoksin Sertifikası ücretinin ödendiğine dair dekont
2 GÜN
89

İhracat

Annex III Sertifikası

  1- Beyanname
  2- İhracat Annex III Sertifikası ücretinin ödendiğine dair dekont
1-7 GÜN
90İhracat Güvenlik Sertifikası

  1- Beyanname
  2- Müstahsil Makbuzu
  3- RF ihracatta üretimde kullanılan ilaç listesi
  4- İhracat Güvenlik Sertifikası ücretinin ödendiğine dair dekont
1-2 GÜN

91

 

İl Genelinde Yetiştiriciliği
Yapılan Tarımsal Ürünlerin
İstatistik Bilgilerinin Verilmesi

1- İstenilen bilgilere ait dilekçe.
2- Kamu kurumlarından resmi yazı.

5 gün

92

 

Derlenen Ürün Maliyet Bilgilerinin Verilmesi

1- İstenilen bilgilere ait dilekçe.
2- Kamu kurumlarından resmi yazı

7 gün

93

 

Arazi Tespit Raporu (Ekspertiz)1-Başvuru Dilekçesi

2- Kamu kurumlarından resmi yazı.

2 İş Günü
94Staj İşlemleri 1-Başvuru Dilekçesi

Başvuru kabul olduğunda İstenilen Belgeler
 1. Öğrenim Belgesi
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Sözleşme
 4. SGK işe Giriş Bildirgesi
 5. Staj Değerlendirme Formu
 6. Fotoğraf (2 adet)

1 Ocak-30 Nisan arasında başvurular alınır.30 Nisan dan sonra  Komisyon 2 hafta içinde  toplanarak başvuruları değerlendirilir.

95

 

2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar
Hakkında Kanun Kapsamında Hasar Tespit İşlemleri ve
Yapılacak Nakdi Yardım

1-Dilekçe
2-ÇKS Belgesi
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- TURKVET Hayvan Kayıt Belgesi
5-Nakdi yardım yapılmasına karar verilenlerden banka hesap numarası
6-Tebliğde yer alan ilgili matbu evrak
Afet tarihinden itibaren mevzuatta belirlenen 70Gün + Nakdi yardım ödeme süreci (bütçe imkânlarıyla sınırlı ödeme yapıldığından bu süreçuzayabilmektedir)

Bakanlar Kurulu Kararında

Belirlenen süre

 

96

 

Bakanlar Kurulu Kararına Göre Hasar Tespit İşlemleri ve Yapılacak Yardımlar

1-Dilekçe
2-ÇKS
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Tebliğde yer alan ilgili matbu evrak

Bakanlar Kurulu Kararında

Belirlenen süre

 

97

 

 

SGK- Sos. Hizmetler İl Müdürlüğü Kurumlarının
Tarımsal Gelir Talepleri

1- İlgili Kurumun Başvuru Matbu Belgesi
2- Aile Nüfus Kayıt Örneği
3- Onaylı Tapu Kaydı Çıktısı

1 İş günü
98

Tarımsal Yayım ve

Danışmanlık Sınavı

 

a) Sınava müracaat için Başkanlıkça hazırlanan matbu başvuru formu,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Sınav katılım ücret dekontu,

ç) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili lisans mezunları için lisans diploması esas alınır. Ancak tarımla ilgili lisans mezunu olup tarımla ilgili farklı bir bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayan başvuru sahiplerinden lisansüstü bölümde sertifika talep etmeleri halinde lisans diploması ile birlikte lisansüstü öğrenim durumlarını gösterir belge esas alınır. Öğrenim durumunu gösteren belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenir.

d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) Uzman tarım yayımcısı sertifikası almak için en az üç yıl süre ile kamuda, tarımsal yayım hizmetlerinde çalıştığını gösteren İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,

f) Uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösteren belge, iş sözleşmesi ile ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge,

g) Bakanlık merkez / taşra teşkilatlarında en az üç yıl süre ile tarımsal yayım hizmetinde çalışmış olup emekli veya istifa etmiş olanlardan, Uzman Tarım Danışmanı Sertifikası almak için İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,

15 gün
99

Tarımsal Yayım ve

Danışmanlık Hizmeti verecek

Üretici Örgütlerine, Ziraat

Odalarına, Üretici Birliklerine,

Üst birliklere Tarımsal

Danışmanlık Yetki Belgesi

Verilmesi

1- 'Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1a) ve ekleri

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve danışman istihdam etmek için, yetkili kurul kararı,

b) İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir uygun görüş raporu,

c) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, bu kişilere ait sertifika sureti (yönetici için sertifika zorunluluğu olmamakla birlikte, tarım ile alakalı 4 yıllık lisans mezunu olmalı ), ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge. Danışmanlık hizmet alımı yapılmışsa, hizmet sözleşmesinin onaylı sureti ve danışmanların onaylı sertifika suretleri

45 gün

 

100​Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti verecek Dernek ve vakıflara Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi

 

1- Yetki Belgesi başvuru Formu (EK-2a) ve ekleri

a)Sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduklarını gösteren tüzüklerinin/vakıf senedinin onaylıörneği ve Üye listeleri

b) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı durumunu gösterir belge.(uygun görüş raporu)

c) Derneklerde/vakıflarda istihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesi sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, (yönetici için sertifika zorunluluğu olmamakla birlikte, tarım ile alakalı 4 yıllık lisans mezunu olmalı ) onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge, nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belgelerin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğü onaylı suretleri

45 gün

 

101Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti verecek Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi  Verilmesi

 

 

 

 

 

1- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-3a) ve ekleri

a)En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanlarından birinin tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura,

b) Şirketin adı, adresi, vergi numarası, var ise logosuna ait belgeler,

c) Şirketin kurucuları, ortaklarına ait kimlik ve varsa diplomaları veya çıkış belgesinin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğü onaylı suretleri,

ç) Şirkette istihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti (yönetici için sertifika zorunluluğu olmamakla birlikte, tarım ile alakalı 4 yıllık lisans mezunu olmalı ), onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge, nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belgelerin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğü onaylı suretleri,

d) Şirketi, Bakanlığa karşı temsil edecek şirket temsilcisinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı imza sirküleri,

e) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı durumunu gösterir uygun görüş raporu

45 gün

 

102Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti verecek Serbest Tarım Danışmanlarına Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi

 

 

 

1-Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-4a) ve ekleri

a) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve fatura/serbest meslek makbuzu,

b) Sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,

c) Tarımsal danışmanlık sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti,

ç) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair onaylı belge,

d) Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri,

e) Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,

f) Belediye ve/veya Valilik/Kaymakamlıktan alınan işyeri açılış ruhsatı/izin belgesi

g)Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı durumunu gösterir belge,(uygun görüş raporu)

45 gün

 

103

Tarım Danışmanı ve Tarım

Yayımcısı Sertifikası Vizesi

1. Sertifikanın aslı

2. İki Adet eğitime katılım Belgesi (Bakanlık, Üniversiteler ve Meslek kuruluşlarınca düzenlenmiş olan 2 farklı konuda en az birer günlük olan 2 adet eğitime katılım belgesi)

1 gün
104

Tarımsal Yayım ve

Danışmanlık Desteklemesi

 

TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ve ekleri

TYDD Başvurusunda bulunan kuruluşa ait bilgi formu (Ek-2)

c)Bünyesindeki her danışman için, Uygulama Esaslarının "Hizmet verilecek işletme sayısı ve işletme ziyaretleri" başlığını düzenleyen 18. madde hükümleri doğrultusunda, hizmet verdikleri tarımsal işletme sayısını belirten, TYDD başvurusunda bulunan kuruluşun hizmet sunduğu işletmelere ait icmal(her danışman için ayrı) (Ek-3),

ç) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,

d) Ziraat odası, üretici birliği ve kooperatiflerin SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

e) Ziraat odası, üretici birliği ve kooperatiflerin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,

f) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararı onaylı sureti,

ğ) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı;

1) ÇKS Belgesi,

2) AKS belgesi,

3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,

4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,

6)Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste

7)Organik Tarım Bilgi Sistemine(OTBİS) kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlüğünden alınan yazı

8)Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için, etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu ve sürüdeki hayvan sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı işletme tescil belgesi

9) Tarım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması uygulanan köylerdeki ÇKS güncellemesinin yapılamadığı hallerde, İl Müdürlüğünce düzenlenecek ve ÇKS bilgilerini ihtiva eden belge.

g)TYDD'ne başvuran kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı/danışmanları, yönetici/yöneticileri nüfus kayıt sisteminden Yerleşim yeri ve Diğer adres belgesi alır. Bu belgede belirtilen yerleşim yeri adresi ile 6.maddenin 2.fıkrasının (i) bendinde belirtilen yerleşim yeri adresi aynı olmalıdır.

Tarımsal Yayım ve

Danışmanlık Destekleme

Tebliğin de belirtilen tarihler

105

Kooperatif Kuruluşu1- Dilekçe
2- 3. dereceye kadar akraba olmadıklarına ilişkin Nüfus Müdürlüğü yazısı
3- Anasözleşme ücret makbuzu
4- Sulama koop.de DSİ/DESKİ'den yazı ve harita
1 ay

106

Anasözleşme Değişikliği1-Yönetim Kur. Kararı
2-Değişiklik Metni
3-Dilekçe
30 gün

107

Genel Kurul Toplantıları1-Kooperatifi dilekçesi ve ilan gündem
2-Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi.
6 ay
108Fesih ve Tasfiye İşlemleri1- Münfesih duruma düşmüş ve tasfiyesi gereken kooperatiflerle ilgili işlemleri yapmak, bu tür çalışmaları takip etmek.1yıl
109Şikayet İncelemesi1-Bakanlığa, Bilgi İşlem Merkezine (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), ve Müdürlüğümüze gelen şikayetler hakkında ön inceleme ve denetim talebinde bulunmaktır.1ay

 110

Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluşu1-Başvuru Dilekçesi
 2-Çiftçilik Belgesi (Gerçek kişilerden-En az 16 üreticinin)
3-Nüfus Cüzdanı Sureti
4-Her Ürün veya Ürün Grubu için İlçe Müdürlüklerince Düzenlenecek Kapasite raporu
5-4 adet tüzük
1 ay
111Tarımsal Üretici Birliklerinin Genel Kurulu1-Genel Kurul müracaat dilekçesi ve ilan gündem
2-Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi.
4 ay
112Tarımsal Üretici Birliklerinin FeshiMünfesih duruma düşmüş ve tasfiyesi gereken birliklerle ilgili işlemleri yapmak, 1 ay

113

Prj.uyg.kooperatiflerin kredi dönüşü ve proje takibi1-Düzenli ödeyenler için geri ödeme tabloları
2-Veri tabanı
3-Muaccel Onayı
4-Muaccelliyet başlama
5-Kredi geri dönüş belgeleri
6- Mutat takip formları (form-4, farm-5)
1 yıl
114Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Kapsamında  Proje Müracaatı

Tebliğ ve Uygulama Rehberinde belirtilen evraklar

 

70 gün
115Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Kapsamında  Hibe Sözleşmesi İmzalayan Yatırımcıların Satın Alım İşleri Ve Hibe Ödemesi

1-Bakanlık Tarafından Yayınlanan Satın Alma El Kitabına göre satın alımlar yapılacaktır.

Ödeme Belgeleri                     :  

1-Ödeme belgeleri(fatura,serbest meslek makbuzu,)

2-Yatırımcı katkı payı bedelinin ödendiğine dair belge(banka dekontu)
3-Uygulama Sözleşmeleri Listesi ( ÖDEK 3 )
4-Ödeme icmal tablosu ( ÖDEK 2 )
5-Hakediş raporu ve eki destekleyici dokümanlar : kapak, rapor ve metrajdan oluşmalıdır. 6-Metraj sadece inşaat işleri için hazırlanıp, yüklenici , yatırımcı ve il müdürlüğü tarafından imzalanmalıdır.

Tutanaklar:
a) İnşaat Tespit Tutanağı ( ÖDEK 5 )
b) Makine Ekipman Tespit Tutanağı ( ÖDEK 4 )
c) Makine Teslim Tutanağı
d) İnşaat Teslim Tutanağı
e) Yatırımcı- Yüklenici Tutanağı ( ÖDEK 6 )
31.08.2018 tarihine kadar
116Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde  MakineVe Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Proje Müracaatı

 

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

1.Makine-Ekipman Bilgi Formu
2.Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
3.Proforma fatura  (Teknik bilgileri içermelidir.)
4.Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru                 sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
5.Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi​

30 Gün

117Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde  Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hibe Sözleşmesi İmzalayan Yatırımcıların Satın Alım İşleri Ve Hibe Ödemesi1-Bakanlık Tarafından Yayınlanan Satın Alma El Kitabına göre satın alımlar yapılacaktır
2- (Ödeme Belgeleri)
1-İmzalı kaşeli kapalı fatura,
2-Yatırımcı Taahhütnamesi (Makine ve Ekipmanın mülkiyet ve amacının 2 yıl içinde  değiştirmeyeceğine ilişkin)
3- Yatırımcının T.C Kimlik no/Vergi no' su ve banka ödemesinin yapılacağı ilçe adını bildiren kaşeli ve/veya imzalı belge.
4-Yatırımcı ile yüklenici arasındaki makine ve ekipman  teslim tutanağı,
5-Makine ve ekipmanlar için İl Proje Yürütme Birimince yerinde düzenlenmiş tespit tutanağı, (TABLO 6)
6-Yerinde montaj edilen  ve uygulamadan önce yer tespiti yapılması gereken  Makine ve Ekipmanlar için montaj kabul tutanağı, (TABLO 7)
7-Süt sağım  ünitesi  tespit tutanağı, (TABLO 8)
8-Yatırımcının vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
9-Sadece tüzel yatırımcılardan Sosyal Güvenlik  Kurumu prim borcu olmadığına dair belge.

Satın Alma İşlemi Hibe Sözleşmesinden itibaren 40 Gün + Ödeme işlemi Bakanlık tarafından serbest bırakılan bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılır.
118

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde  Bireysel Sulama MakineVe Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Proje Müracaatı

 

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

1. Hibe Başvuru Formu ( Ek-1
2.Sulama Projesi
3.Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu ( Ek-4 )
4.Güncel ÇKS Belgesi,
5.Teknik şartname
6.Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( Gerçek Kişiye / Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye ait )
7.Yetkili Kurul Kararı ( Tüzel Kişilik İçin )
8.imza Sirküleri ( Tüzel Kişilik İçin )
9.Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika Sureti
10.Toprak Fiziksel Analiz Raporu
11.Sulama Suyu Analiz Raporu
12.Su Kaynağı Kullanım İzni / Ruhsatı
13.Muvafakatname ( Hisseli Arazi Başvuruları İçin )
14.Traktör Ruhsatı Sureti ( Tamburlu Sistem Yağmurlama Başvuruları İçin )
15.Ticaret Sicil Gazetesi ( Tüzel Kişilik Başvuruları İçin, kuruluş tüzüğü / ana sözleşmeyi içeren )
16.Yatırımcı Taahhütnamesi (Güneş Enerjili Sulama Sistemleri başvuruları için elektrik şebekesi bulunmadığına dair), (varsa meyve bahçesinin tesis edileceğine dair)
17.Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti ( Arazi Mülkiyeti "Tahsisli" Başvurular İçin )
18.Arazi Kiralama Belgesi Sureti ( Tüzel veya Gerçek Kişilerin Kiraladığı Arazi Başvuruları İçin )
19.Yatırımcının Tedarikçiden Temin Edeceği Belgeler
20.Uzmanlık belgesi veya diploma sureti (sulama projesi hazırlayana ait)

45 Gün
119

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde  Bireysel Sulama MakineVe Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hibe Sözleşmesi İmzalayan Yatırımcıların Satın Alım İşleri Ve Hibe Ödemesi

 

1-Bakanlık Tarafından Yayınlanan Satın Alma El Kitabına göre satın alımlar yapılacaktır
2- (Ödeme Belgeleri)
1.İmzalı, kaşeli, kapalı fatura,
2.Yatırımcı ile Tedarikçi Arasında Düzenlenen Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Mal Teslim
Tutanağı (Ek-15),
3.Yatırımcı Taahhütnamesi, (Bireysel Sulama Makine ve Ekipmanın mülkiyet ve amacının 2 yıl içinde değiştirmeyeceğine ilişkin)
4.Yatırımcının T.C. numarasını içeren imzalı belge (Gerçek kişiler için)
5.Yatırımcının Vergi numarasını içeren kaşeli ve imzalı belge, (Tüzel kişiler için)
6.Yatırımcının vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair imzalı belge,
7.Yatırımcının vadesi geçmiş Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına dair kaşeli ve
imzalı belge, (Tüzel kişiler için)
8.Uygulama Sözleşmesi (Yatırımcı ile Tedarikçi arasında)
Satın Alım İşlemleri Hibe Sözleşmesinden itibaren 45 gün + Ödeme işlemi Bakanlık tarafından serbest bırakılan bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılır.
120

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında

Genç Çiftçi

Projelerinin Desteklenmesi

Hibe Sözleşmesi İmzalayan Yatırımcıların Satın Alım İşleri Ve Hibe Ödemesi

Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2. Ücretli çalışmadığına dair SGK'dan alınan belge.
3. Ek-1'de yer alan başvuru dilekçesi.
4. Ek-2'de yer alan proje tanıtım formu.
5. Ek-3'te yer alan imzalı taahhütname.
6. Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
7. Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
8. Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
9. Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
10.Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
30 Gün
121

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında

Genç Çiftçi

Projelerinin Desteklenmesi

Proje Müracaatı

Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir

 Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

Ödeme aşamasında istenecek belgeler

 1. Ödeme belgeleri (fatura, noter tasdikli serbest meslek makbuzu) 
 2. Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
 3. SGK'dan prim borcu olmadığına dair belge
 4. İşletme Tescil Belgesi
 5. İcra takibinde olmadığına dair belge
 6. Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge.

60-120 gün İşlemler İlçe Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
122Yeşil Masa Müracaatı

Müracaat Şekli

-Şahsen

-İnternet

Telefon

5 GÜN

 


''