Etik Davranış Kuralları

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
 1. Hak ve hukuka uyum esastır.
 2. Ayrımcılık, (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) adam kayırmacılık ve hemşericilik yapılamaz.
 3. İş tanımları yapılır.
 4. Yetki ve sorumluluklar adil, iş eşit dağıtılır.
 5. Çalışanlar ve yöneticiler karşılıklı güven içerisinde görev yaparlar.
 6. İşlerin sürekliliği esastır.
 7. İl Müdürlüğü Bakanlığa yön verecek politika fikirleri üretir.
 8. İl Müdürlüğü her alanda örnek davranış sergiler ve yaptığı işlerin kaliteli olmasına özen gösterir.
YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
 1. Yönetim birimler arasında ayrım gözetmez.
 2. Yöneticiler politik davranmaz.
 3. Yöneticiler personele adil davranır.
 4. Meslek taassupluğuna izin verilmez.
 5. Çalışanların emeğine saygı duyulur ve yıpratılmaz.
 6. Kurum içi psikolojik baskı, psikolojik şiddet, psikolojik taciz vb. (Mobbing) önlenmesi için her türlü tedbir alınır.
 7. Herkes eşit şartlarda eğitilir.
 8. Tarafsız ve bağımsız kararlar alınabilmesi sağlanır.
 9. Çalışanların güncel gelişmelere ayak uyduracak kişisel gelişmeleri sağlanır.
 10. Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltme konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
 11. En alt kademenin en üst kademeye gerektiğinde ulaşabilmesi sağlanır.
 12. Kurum imkanları personele adil bir şekilde kullandırılır.
 13. Kimseye ön yargılı yaklaşılmaz ve kendisini gösterebilme fırsatı verilir.
 14. Görev dağılımı zamanında ve adil olarak yapılır.
 15. Personele karşı keyfi davranış içerisinde bulunulmaz.
 16. Motivasyon arttırıcı çalışmalar yapılır ve personele Kurum için önemli olduğu hissettirilir.
 17. Yapılacak çalışmalar zamanında personele bildirilir, çalışmalar mesai saatleri içerisinde yapılır, mesai saatleri dışında yapılacak çalışmalar sonucu personelin hakları gözetilir.
 18. Kararlar katılımcı bir yaklaşımla alınır ve şeffaflık sağlanır.
ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
 1. Çalışanlar, Kurumu en iyi şekilde temsil eder.
 2. Çalışanlar işleri ile ilgili mevzuatı iyi bilir ve yasalar çerçevesinde etkilidirler.
 3. Yapılan iş ve işlemler anlaşılır niteliktedir.
 4. Çalışanlar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlü olması esastır.
 5. Her personelin söz hakkı vardır ve düşünceleri dikkate alınır.
 6. Personel kendisine verilen işi zamanında ve hakkıyla yerine getirir.
 7. Kişisel menfaatler ön planda tutulmaz.
 8. Sahip olunan mesleki bilgi başkalarıyla paylaşılır.
 9. Çalışanlar Kurum için ne kadar faydalı oldukları yönünde kendilerini sorgular.
 10. Kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması esastır.
 11. Çalışanlar Kurum bilgilerini dışarıya aktarmaz.
 12. Çalışanlar konularını sahiplenir ve kendilerinden bir şeyler katarlar.
 13. Dedikoduya fırsat verilmez ve dedikodu yapılmaz.
 14. Çalışanlar tasarruf tedbirleri ile ilgili uyulması gereken tüm tedbirlere uyar ve israftan kaçınır.
 15. Çalışanlar kendi aralarında iyi iletişim kurarak, işbirliği ve bilgi paylaşımına açık olurlar.
''