Hayvan Alım Satım Ve Nakillerinde Yeni UygulamaBakanlığımız “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği" ve  “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma  ve Denetlenmesi  ile İlgili  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" leri  yürürlüğe koymuştur.
Yönetmelik hükümleri gereğince nakliyecilerin, sürücülerin, nakliyeye eşlik eden bakıcıların, hayvan satıcılarının eğitimi ile ilgili olarak 11 Kasım 2013 Pazartesi  günü İl  Müdürlüğümüzde toplantı yapılmıştır. Toplantıya  İl ve İlçe Müdürlüklerimizde  görevli Veteriner Hekimler ile Veteriner Sağlık Teknisyen/Teknikerleri  katılmışlardır. Toplantıda yeni yönetmelikler hakkında bilgi verilmiştir.
“Hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması ile canlı hayvan ticareti yapan satıcılarla ilgili yeni bir döneme girmiş  bulunmaktayız. Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’ne göre , nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ve nakil araçlarının sürücülerine  eğitim verildikten  sonra yeterlilik belgesi, nakliyecilere yetki belgesi, hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilerek  veri tabanına  kaydedilmektedir.
Bu yönetmelik ile hayvan nakilleri, 8 saate kadar olan kısa ve 8 saati aşan yolculuklar  olarak ikiye ayrılmıştır. Süresi sekiz saati aşan uzun yolculuklarda,  hayvanlar araçtan indirilip bindirildikten sonra  yolculuğa devam edilmektedir. Uzun yolculuklarda, yolculuk kütüğü tutulması gerekmekte, yolculuk kütüğünde  nakil  planı, çıkış yeri, varış yeri, nakliye şirketi beyanı ve karşılaşılan olağan dışı  olaylara ilişkin  raporlar  yer almaktadır. Yönetmelikte, nakil aracı türüne, nakli yapılacak  hayvanların yaşına, vücut ağırlığına ve büyüklüğüne göre  sağlanması gereken  asgari alan büyüklükleri tanımlanmıştır.
Canlı  hayvan ticareti yapan  satıcılar, hayvan hastalıklarının  yayılmasında önemli rol oynamaktadır.
Canlı hayvan  ticareti yapan satıcıların  kayıt  altına alınması ile ilgili mevzuat  çerçevesinde, doğruda   ya da dolaylı  olarak sığır  cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü  hayvanların alım satımını  yapan satıcıların  belirli bir eğitimden geçirilerek teknik, hijyenik ve  sağlıklı şartlarda çalışmaları  sağlanmakta ve   satıcılar hayvan  hastalıklarının  yayılmasını engellemek  amacıyla kayıt altına  alınmaktadır.
Bu bağlamda, 5996  sayılı Veteriner Hizmetleri  Bitki Sağlığı ,Gıda ve Yem Kanunu  kapsamında hazırlanan  “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği" 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi  Gazete’de, "Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma  ve Denetlenmesi  ile İlgili  usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu  Yönetmeliklerde  nakliyecilerin, sürücülerin, nakliyeye eşlik eden bakıcıların, hayvan satıcılarının  eğitime tabi tutularak  sertifikalandırılması  ve kayıt altına   alınması , ayrıca   hayvan  refahına  uygun nakil araçlarının  onaylanmasına dair hükümler yer almaktadır. İlgili yönetmelikte  belirtilen hususların 01.01.2014   tarihine  kadar  yerine getirilmesi  gerekmeketedir.
Bu sebeple konunun  ilgili tüm paydaşlara duyurulması ve herhangi bir mağduriyetin  yaşanmaması için 01.01.2014 tarihinden önce  düzenlenecek eğitimlere   katılıp  belgelerini  almaları için il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
Başvurularda;

A-Canlı Hayvan ticareti  ( alım-satım) yapanlar (celepler) için Çalışma İzin Belgesi başvuru  şartları ve istenen belgeler:
1-Dilekçe
2-Çalışma izni alacak  satıcı şirket adına alım-satım  yapacaksa şirketin  kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin  fotokopisi
3-Satıcının kayıtlı olduğu meslek odasınca  verilen kimlik kartı  fotokopisi,
4-Satıcıların iş ile ilgili  bağlantılı olarak kullandıkları işletmeler  kendilerine ait  değilse  işletme   sahipleri ile yaptıkları   kira sözleşmeleri ile işletme tescil belgesi,

B-Sürücü/Bakıcı  Yeterlilik Belgesi İçin Müracaatlarda;
1-Dilekçe
2-T.C.Kimlik numarası beyanı
3-Sürücü yeterlilik  belgesi için başvuranların  sürücü belgelerinin  fotokopisi,
4-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmiş  sürücü mesleki yeterlilik  belgesi fotokopisi,

C-Nakliyesi Yetki Belgesi İçin Müracaatlarda;
1-Dilekçe,
2-Yeterli  personel teçhizat ve çalışma  prosedürlerine sahip olduklarını gösterir belgeler,
3-Kişilerin,iş yeri merkezlerinin ya da temsilciliklerinin  başvuru  yapıldığı ilin idari sınırları içerisinde  bulunduğunu   gösterir belge,
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilmiş  taşımacılık  yetki belgesine sahip olması,
5-Son 3 yılda hayvanların korunması ile ilgili herhangi bir kanun ihlalinin olmaması,
1 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN SEVK İŞLEMLER1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılacak nakillerde   Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken nakliyecilerden aşağıda belirtilen belgelerin  fotokopileri  istenecektir.
Nakliyecilerden:
-Çalışma izin belgesi
-Yetki belgesi
-Yeterlilik belgesi
-Nakliyeci beyanı ( ayrılış yeri,tarihi,saati, planlanan varış yeri ve tahmini yolculuk süresini içeren beyan ve iletişim bilgileri)65 km.’ye KADAR YAPILACAK NAKİLLERDE ÇALIŞMA İZİN BELGESİ DIŞINDA BELGE İSTENMEZ.
ÇALIŞMA İZİN BELGESİ OLMAYAN HAYVAN SAHİPLERİ, SATIN ALDIKLARI HAYVANLARI SATIN  ALMALARINDAN İTİBAREN KOYUN KEÇİ TÜRÜ HAYVANLAR İÇİN 29, SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN 30 GÜN GEÇMEDEN  TEKRAR SATAMAZ.VETERİNER SAĞLIK RAPORU DA ALAMAZ.
''